25 janvier
2012

Manifest del Casal Europa / Manifeste du Casal Europa.

En: Català / Français

Manifest del Casal Europa.

Qui som nosaltres?

El Casal Europa és un centre cultural identitari basat a la Catalunya del Nord. Animat per militants procedents de diverses tendències d’aquest moviment.

El Casal Europa és un centre cultural independent de tot partit polític, el que li confereix una llibertat d’expressió, de reflexió i d’acció no negligible en un país en presa a la repressió intel·lectual. El Casal Europa és lliure però té tanmateix objectius polítics precisos.

Els nostres objectius:

El Casal Europa es definit com a identitari, és a dir: Per a l’Europa confederal dels pobles històrics. S’inscriu doncs en el procés de reconeixement de la nació catalana, Catalunya del Nord comprès. De la lluita per als seus drets polítics, econòmics i culturals en el marc d’una nova unió europea, a l’únic servei dels pobles que el té constitueix, i no com actualment al servei de la finança internacional i del capitalisme especulatiu. El Casal Europa no es reconeix en la separació política superada de la dreta i de l’esquerra, que considera com un parany polític i una divisió virtual del poble per a l’únic benefici de la classe política parasitaria. El Casal Europa desitja unir el poble per la reflexió i el debat. Rebutja els totalitarismes Capitalista i Marxista que són cadascun a les seves maneres, però per raons diferents, totalitarismes mundialistes. Finalment el Casal Europa s’inscriu en la preservació ètnica dels pobles europeus, és doncs un de feréstec oposant en el procés sorneguer de substitució de les poblacions autòctones per poblacions al·logènies extra europees. El Casal Europa és implicat en nombroses activitats culturals, com la cultura popular arrelada. Organitza regularment conferències i sessions de reflexions al voltant de temàtiques definides amb antelació. El Casal Europa és igualment un lloc de convivència on els militants es poden simplement trobar a l’entorn d’un got.

Els nostres mitjans:

El Casal no viu més que gràcies al compromís físic i financer dels seus militants. La noció de militant pren aquí tot el seu sentit.

El Casal Europa està llest per rebre els esperits lliures que accepten totalment o parcialment els objectius citats més alçària, en un objectiu d’intercanvi polític i cultural, (doncs d’enriquiment). El nostre objectiu és d’avançar a través del debat i de la reflexió, i no de quedar-se quallar en una pseudo autarquia  ideològica.

Perpinyà el 08 de desembre de 2011.

*************************

Manifeste du Casal Europa.
Qui sommes nous ?
Le Casal Europa est un centre culturel identitaire basé en Catalogne du Nord. Animé par des militants issus de diverses tendances de ce mouvement.

Le Casal Europa est un centre culturel libre de tout parti politique, ce qui lui confère une liberté d’expression, de réflexion et d’action non négligeable dans un pays en proie à la répression intellectuelle. Le Casal Europa est libre mais il a cependant des objectifs politiques précis.
Nos objectifs :
Le Casal Europa se définit comme identitaire, c’est-à-dire : Pour l’Europe confédérale des peuples historiques. Il s’inscrit donc dans le processus de reconnaissance de la nation catalane, Catalogne du Nord compris. De la lutte pour ses droits politiques, économiques et culturels dans le cadre d’une nouvelle union européenne, au seul service des peuples qui la constitue, et pas comme à l’heure actuelle au service de la finance internationale et du capitalisme spéculatif. Le Casal Europa ne se reconnait pas dans le clivage politique dépassé de la droite et de la gauche, qu’il considère comme un leurre politique et une division virtuelle du peuple pour le seul profit de la classe politique parasitaire. Le Casal Europa souhaite unir le peuple par la réflexion et le débat.   Il rejette les totalitarismes Capitalistes et Marxistes qui sont chacun à leurs façons, mais pour des raisons différentes, des totalitarismes mondialistes. Enfin le Casal Europa s’inscrit également dans la préservation ethnique des peuples européens, il est donc un farouche opposant au processus sournois de substitution des populations autochtones par des populations allochtones extra européennes. Le Casal Europa est également impliqué dans de nombreuses activités culturelles, comme la culture populaire enracinée,  il organise régulièrement des conférences et des séances de réflexions autour de thématiques définies à l’avance. Le Casal Europa est également un lieu de convivialité où les militants peuvent simplement se retrouver autours d’un verre.
Nos moyens :
Le Casal ne vit que grâce à l’engagement physique et financier de ses militants.  La notion de militant prend ici tout son sens.
Le Casal Europa est prêt à recevoir les esprits libres qui acceptent totalement ou partiellement les objectifs cités plus haut, dans un but d’échange politique et culturel, (donc d’enrichissement). Notre but est d’avancer au travers du débat et de la réflexion, et non de rester figer dans une pseudo autarcie idéologique.
Perpignan le 08/12/11

*****************************

Camarade pour faire fonctionner le Casal Europa, centre culturel identitaire de résistance, nous avons besoin de ton aide.
Participation physique et financière.
Le Casal Europa n’existe qu’au travers de la générosité et de l’engagement de ses militants.

Voici donc les éventuelles possibilités de cotiser :
•    Cotisation annuelle de soutien d’un montant libre.

•    Cotisation mensuelle, 3 formules : – 10 euros.
-15 euros.
-20 euros.

Commentaire(s) :

Commentaire sur “Manifest del Casal Europa / Manifeste du Casal Europa.”

Votre nom Fize dit :

entièrement d’accord avec vos idées;envisage cotisation a 20.

Laisser un commentaire