27 avril
2012

Comunicat: Intervenció Sant Jordi 2012.

Conunicat en català i francés.

Ara és hora per nosaltres també d’alçar l’espasa de la reconquesta i cridar de nou el que som!

Som catalans i europeus! Aquest poble català, treballadors, autèntic i fidel a les llargues tradicions. Som els fills de Guifré el Pilós, unificador dels contats catalans en el moment de la reconquesta, mort davant Barcelona per assegurar la seva llibertat.

Som els fills del gran Rei Jaume Primer el conqueridor, el més gran dels nostres reis, que amb el poble, i per la punta de la seva espasa ha escrit una de les pàgines la més gloriosa de la reconquesta catalana.

Ara és hora per nosaltres també, catalans del Nord de llançar-nos en l’aventura política. És per això que estem present a Vic per associar-nos amb la Plataforma per Catalunya, i crearen primer lloc una delegació i llavors una federació nord catalana de la PxC, amb punts particulars en relació amb l’especificitat nord catalana, però junts sobre l’essencial.

Tenim una gran responsabilitat davant de la història, i per assumir aquesta responsabilitat hi ha que una única paraula: la lluita! La lluita fins a la victòria. La lluita contra les inseguretats que emmetzina la nostra vida. Perquè refusem la uniformització mundialiste, que sigui capitalista o marxista.

Refusem la invasió perquè:

– La notra terra cau en la inseguretat.

– Destrueix el nostre sistema social i trastorna la nostra economia.

– Amenaça la nostra Identitat sota totes les seves formes.

En tenim prou de ser tractats en estranger sobre la nostra terra i que volem afirmar la nostra identitat tan física que cultural.

– Demanem el reconeixement en temps que poble i la creació d’una regió autònoma Nord Catalana que va estrènyer íntimament vinculada als altre regions del conjunt etnocultural que són les terres de llengua catalana.

– Exigim que sigui establert una forta promoció de la nostra cultura. Un home arrelat és un home que continua sent Fidel al seu poble.

– Demanem igualment que sigui establert un proteccionisme adaptat per tal de promoure i llançar la nostra economia regional. Perquè produir i consumir local és entrar en la tríptic Solidaritat-Feina-Ecologia.

– La lluita social. La lluita del país real que sofreix cada dia més a causa de la crisi econòmica orquestrada per una colla de paràsit polític que són a l’únic servei de la classe mundialocapitalise.

Reivindiquem una nova Europa, l’Europa real, confederal, tenint com a base els pobles de soca europees. Lliures de viure segons la seva identitat i no aixafats per l’estatisme jacobí intrínsecament universalista, primera porta oberta cap al mundialisme, lliures però vinculats als altres pobles per un mateix destí de civilització. La nostra Europa és l’Europa de les identitats i dels pobles arrelats solidaris. Única fórmula que ens propulsarà cap a l’Europa de la potència.

 

El que combat pot perdre, però el que no combat ja ha perdut!

 

Som identitaris. No ens reconeixem en el joc polític caduc. Les nostres fórmules són novadores i responen perfectament als desafiaments que ens esperen, ja que les nostres preocupacions són orientades cap a la construcció d’una àrea nova, però el nostre esperit resta fidel a la nostra identitat, als nostres valors de civilització i carnals, punts d’indicació essencial, com un far en la nit negra que travessem. És perquè som identitaris que el futur és nostre.

Perpinyà el 23.04.2012

Llorenç Perrié Albanell

—————————–

 

Intervention Sant Jordi 2012

Aujourd’hui il est grand temps nous aussi de lever l’épée de la reconquête et de crier à nouveau  qui nous sommes !

Nous sommes catalans et européens ! Ce peuple catalan, travailleurs, authentiques et fidèles aux longues traditions. Nous sommes les fils de Guifré el Pilós, unificateur des contés catalans lors de la reconquête, mort devant Barcelone pour assurer sa liberté.

Nous sommes les fils du grand roi Jaume primer el conqueridor, le plus  grand de nos rois, qui avec le peuple et  par la pointe de son épée écrira l’une des pages les plus glorieuses de la reconquête catalane.

Il est grand temps nous aussi, catalans du nord de nous lancer dans l’aventure politique. C’est pour ça que étions présent à Vic pour la fête du parti, afin de nous associer à la Plataforma per Catalunya et de créer en premier lieu une délégation puis par la suite une fédération nord catalane de la PxC, avec des points particuliers concernant la spécificité nord catalane, mais rejoignant  l’essentiel.

Nous avons une grande responsabilité face à l’histoire, et pour assumer cette responsabilité il n’y à qu’un seul mot : La lutte ! La lutte jusqu’à la victoire.

La lutte contre  les insécurités qui empoisonnent notre vie.

Parce que nous refusons l’uniformisation mondialiste, qu’elle soit capitaliste ou marxiste.

Parce que nous refusons l’invasion qui :

-Plonge nos terres dans l’insécurité.

-Détruit notre système social et bouleverse notre  économie.

-Menace notre Identité sous toutes ses formes.

Parce que nous en avons assez d’être traités en étranger sur notre propre terre et que nous voulons affirmer notre identité tant physique que culturelle.

-Nous demandons la reconnaissance en temps que peuple et la création d’une région autonome Nord Catalane qui sera intimement liée aux autres régions de l’ensemble ethnoculturel  que sont les terres de langue catalane.

-Nous exigeons également que soit mis en place une  forte promotion de notre culture. Un Homme enraciné est un homme qui reste Fidèle à son peuple.

-Nous demandons également que soit mis en place un protectionnisme adapté afin de promouvoir  et relancer notre économie régionale. Parce que  produire et consommer local c’est rentrer dans le triptyque Solidarité-Emploi-Ecologie.

-La lutte sociale. La lutte du pays réel qui souffre chaque jour davantage à cause de la crise économique orchestrée par une bande de parasite politique qui sont au seul service de la classe mondialo-capitaliste.

 

Nous revendiquons une nouvelle Europe, l’Europe réelle, confédérale, ayant comme base les peuples de souche Européenne. Libre de vivre selon leur identité et non écrasé par l’étatisme jacobin intrinsèquement  universaliste, première porte ouverte vers le mondialisme. Libre mais lié aux autres peuples par un même destin civilisationelle. Notre Europe, c’est l’Europe des identités celle des peuples enracinés solidaires. Seule formule qui nous propulsera vers l’Europe de la puissance.

Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu !

Nous sommes identitaires, nous ne nous reconnaissons pas dans l’échiquier politique périmé. Nos formules sont novatrices  et répondent parfaitement aux défis qui nous attendent, car nos préoccupations sont tournées vers la construction d’une aire nouvelle, mais notre esprit reste fidèle à notre identité, à nos valeurs civilisationelles et charnelles, points de repère essentiels, comme un phare dans la nuit noire que nous traversons.  C’est parce que nous sommes identitaires que l’avenir nous appartient.

Perpignan le 23.04.2012

Llorenç Perrié Albanell

 

Commentaire(s) :

Laisser un commentaire