24 mai
2012

Proposicions polítiques bàsiques per la Catalunya Nord.

En català i francès.

Proposicions polítiques bàsiques

– Demanem el reconeixement en temps que pobla i la creació d’una regió autònoma Nord Catalana qui estarà íntimament vinculada a les altres regions del conjunt ethnocultural que són les terres de llengua Catalana. La nostra regió autònoma comprendries els territoris autèntics de Catalunya del Nord : Rosselló, Vallespir, Conflent, Cerdanya, Capcir.

– Per fer-se comptem amb el marc dels dispositius de l’Euro-regió que garantiria una col·laboració entre els altres terres de cultura catalana. Col·laboració econòmica, política i cultural. Perquè sigui finalment reconegut el fet català.

– Aquesta regió s’inscriuria en un procés de desenvolupament ecològic qui és diu el localisme o si es prefereix « éco-région autònom ». Els principis econòmics són fundat en la régle dels « 8 punts bàsic » de la teoria concreta de relocalització econòmica : Re evaluar, Reconceptualitzar, Reestructurar, Relocalitzar, Redistribuir, Reduir, Reutilitzar, Reciclar. Amb sempre com a objectiu: intentar apropar al màxim l’autosuficiència energètica i alimentària, ja que és allà exactament que se situa la verdadera independència econòmica.

– El localisme s’inscriu igualment en l’àmbit del treball, com per exemple donar la prioritat de feina als autòctons i establir un proteccionisme adaptat.

– El localisme s’inscriu igualment en la política migratòria. Treballarem perquè Catalunya del Nord es pugui dotar de lleis per a un millors control de la immigració. Plataforma per catalunya Nord proposarà la repatriació immediata dels immigrants il-legals i progressiva de tots els que siguin aturats de llarga durada, aixi mateix s’oposarà a l’arribada de cap immigrant més, sigui legal o il-legal

– Som favorable a la generalització de l’ensenyament públic o privat del català i per al desenvolupament de la llengua catalana en els administració i la via pública. El català ja no ha de ser marginat, si avui la nostra llengua és posada a malament és per l’aferrissament sistemàtic del sistema polític i educatiu jacobí que desaprovem totalment, i que combatem. Treballarem per la promoció de la cultura arrelada catalana, però igualment a la seva expressió moderna.

En breu fem com a prioritat :

La lluita per a la creació d’una Regió autonoma Nord Catalana vinculada a altres regions del conjunt ethnocultural de les terres de llengua catalana.

La lluita per a la identitat catalana.

La lluita per la feina i l’ecologia, dos àmbits avui vinculat.

La lluita contra el monopoli capitalo-mondialiste al sou de la casta financera.

La lluita contra la inseguretat. Sense seguretat no hi ha de llibertat.

La lluita contra la immigració extra-europea. Problema major per la nostra civilització.

Llorenç Perrié Albanell per la Plataforma per Catalunya Nord

 

*******************

 

Propositions politiques basiques pour la Catalogne du Nord.

–  Nous demandons la reconnaissance en tant que peuple et la création d’une région autonome Nord Catalane qui sera intimement liée aux autres régions de l’ensemble ethnoculturel  que sont les terres de langue catalane. Notre région autonome comprendrait les territoires authentiques de la Catalogne du Nord : Le Roussillon, le Vallespir, le Conflent, la Cerdagne, le Capcir.

-Pour se faire nous comptons sur le cadre des dispositifs de l’Euro-région qui garantirait une collaboration entre les autres terres de culture catalane. Pour que soit enfin reconnu le fait catalan.

-Cette région s’inscrirait dans un processus de développement écologique que l’on nomme le localisme ou si l’on préfère « éco-région autonome ». Les principes économiques sont fondés sur la règle des »8R » de la théorie concrète de relocalisation économique: Réévaluer, Reconceptualiser, Restructurer, Relocaliser, Redistribuer, Réduire, Réutiliser, Recycler. Avec toujours comme objectif: tenter d’approcher au maximum l’autosuffisance énergétique et alimentaire, car c’est là exactement que se situe la véritable indépendance économique.

-Le localisme s’inscrit également dans le domaine du travail, comme par exemple donner la priorité de l’emploi aux autochtones et la mise en place d’un protectionnisme adapté.

-Le localisme s’inscrit également dans la politique migratoire. Nous œuvrerons pour que la Catalogne du Nord puisse se doter de lois pour un meilleur contrôle de l’immigration. Plataforma per Catalunya Nord proposera le rapatriement immédiat des immigrés illégaux, et  un rapatriement progressif de tous ceux qui seront des chômeurs de longue durée, ainsi par cette action la Catalogne du Nord s’opposera à l’arrivée de nouveaux immigrés, légaux ou illégaux.

-Nous sommes favorable à la généralisation de l’ enseignement public ou privé du catalan et pour le développement de la langue catalane dans les administrations et la voie publique. Le catalan ne doit plus être marginalisé, si aujourd’hui notre langue est mise à mal c’est par l’acharnement systématique du système politique et éducatif  jacobin que nous désapprouvons totalement, et que nous combattons. Nous œuvrerons à la promotion de la culture enraciné catalane, mais également à son expression moderne.

En bref nous faisons comme priorité :

La lutte pour la création d’une Région autonome Nord Catalane liée aux autres régions de l’ensemble ethnoculturel des terres de langue catalane.

La lutte pour l’identité catalane.

La lutte pour l’emploi et l’écologie, deux domaines aujourd’hui liés.

La lutte contre le monopole capitalo-mondialiste à la solde de la caste financière.

La lutte contre l’insécurité. Sans sécurité pas de liberté.

La lutte contre l’immigration extra-européenne. Problème majeur pour notre civilisation.

Llorenç Perrié Albanell pour la Plataforma per Catalunya Nord

*******************

pxcatalunyanord@gmail.com

Téléphone / Telèfon PxCNord: 06.25.14.89.74

 

Commentaire(s) :

Laisser un commentaire