27 août
2010

Èxit de la conferència de llançament de la campanya

  • Publié dans Politica
  • Commentaire(s) : 2  

Èxit de la conferència de llançament de la campanya:

«Resistència i reconquesta per a les terres catalanes.»

Dissabte tingué lloc, als voltants de Perpinyà el llançament de la nostra nova campanya, clarament orientada cap al fet català i la resistència ètnica.

El públic, nombrós, interessat i participatiu, ha sabut apreciar la conferència i els diversos temes complementaris que la componien:

– Anàlisi històric del fet nord català, de l’annexió, de les causes i de les conseqüències i dels 350 anys de resistència cultural ben ancorada al territori.

– Anàlisi dels principis del federalisme i debat sobre el tema.

– Presentació de la campanya i dels seus dos eixos principals «La cultura i l’ètnia» situats sota el signe de la resistència i de la reconquesta. I el símbol d’aquests dos eixos encarnat en la persona de Guifré el Pilós, representat a un adhesiu editat per a l’ocasió.

El prebost de bandera vol recordar que la campanya s’ha de portar, de la mateixa manera, a totes les terres catalanes. Tanmateix no cal perdre de vista que «la resistència i la reconquesta» és un crit d’unió per a tots els identitaris d’Europa.

La conferència va ser tancada amb la lectura del manifest de la campanya que serà igualment distribuït en forma de full volant a les terres Nord Catalanes, aquest últim implica, en efecte, alguns punts de reivindicació més localitzats. La tarda va acabar amb alguns refrescos acompanyats amb cants i instruments tradicionals.

Manifest de la campanya :

Resistència i reconquesta per a les terres catalanes !

Perquè refusem la uniformació mondialista, que sigui capitalista o marxista.

Perquè refusem la invasió que :

-Es cabussa les nostres terres en la inseguretat.

-Destrueix el nostre sistema social i trastorna la nostra economia.

-Amenaça la nostra Identitat sota totes les seves formes.

Perquè en tenim prou de ser tractats en estranger sobre la nostra terra i que volem afirmar la nostra identitat tant física que cultural.

-Demanem el reconeixement en temps que poble i la creació d’una regió autònoma Nord Catalana que va estrènyer íntimament vinculada als altre regions del conjunt ethnocultural que són els Països Catalans.

-Exigim que sigui establert una forta promoció de la nostra cultura. Un Home arrelat és un home que continua sent Fidel al seu poble

-Demanem igualment que sigui establert un proteccionisme adaptat per tal de promoure i llançar la nostra economia regional. Perquè produir i consumir local és entrar en la tríptic Solidaritat-Feina-Ecologia.

Reivindiquem una nova Europa, l’Europa real, confederal, tenint com a base els pobles de soca europees. Lliures de viure segons la seva identitat i no aixafats per l’estatisme jacobí intrínsecament universalista, primera porta oberta cap al mundialisme. Lliures però vinculats als altres pobles per un mateix destí civilisational. La nostra Europa és igualment l’Europa del socialisme, però del socialisme orgànic. Única fórmula que ens propulsarà cap a l’Europa de la potència.

El que combat pot perdre, però el que no combat ja ha perdut !

*****

Succès de la conférence de lancement de la campagne :

« Resistance et reconquête pour les terres catalanes. »

Samedi s’est déroulé  aux alentours de Perpignan le lancement de notre nouvelle campagne clairement axée sur le fait catalan et la résistance ethnique.

Le public, nombreux, intéressé et participatif a su apprécier la conférence et les divers thèmes complémentaires qui la composaient.

– Analyse historique du fait nord catalan, de l’annexion, des causes et des conséquences et des 350 ans de résistance culturelle bien ancrée dans le paysage.

– Analyse des principes du fédéralisme et débat.

– Présentation de la campagne et de ses deux axes principaux  « La culture et l’ethnie » placés sous  le signe de la résistance et de la reconquête. Le tout incarné en la personne de Guifré el Pilós représenté  sur un autocollant édité pour l’occasion.

Le prévôt de bannière à rappeler que la campagne peut et doit également se mener sur toutes les terres catalanes. Toutefois il ne faut pas perdre de vue que « la résistance et la reconquête » est un cri de ralliement pour tous les identitaires d’Europe.

La conférence fut clôturée par la lecture du manifeste de la campagne qui sera également distribué sous forme de tract dans les terres Nord Catalanes, ce dernier comporte en effet certains points de revendication plus localisé. L’après midi s’est terminée par quelques rafraîchissements  accompagnés par des chants et des instruments traditionnels.

Manifeste de la campagne :

 

Résistance et reconquête pour les terres catalanes !

Parce que nous refusons l’uniformisation mondialiste, qu’elle soit capitaliste ou marxiste.

Parce que nous refusons l’invasion qui :

-Plonge nos terres dans l’insécurité.

-Détruit notre système social et bouleverse notre  économie.

-Menace notre Identité sous toutes ses formes.

Parce que nous en avons assez d’être traité en étranger sur notre propre terre et que nous voulons affirmer notre identité tant physique que culturel.

-Nous demandons la reconnaissance en temps que peuple et la création d’une région autonome Nord Catalane qui sera intimement liée aux autres régions de l’ensemble ethnoculturel  que sont les Pays Catalans.

-Nous exigeons également que soit mis en place une  forte promotion de notre culture. Un Homme enraciné est un homme qui reste Fidèle à son peuple.

-Nous demandons également que soit mis en place un protectionnisme adapté afin de promouvoir  et relancer notre économie régionale. Parce que  produire et consommer local c’est rentrer dans le triptyque Solidarité-Emploi-Ecologie.

Nous revendiquons une nouvelle Europe, l’Europe réelle, confédérale, ayant comme base les peuples de souche Européenne. Libre de vivre selon leur identité et non écrasé par l’étatisme jacobin intrinsèquement  universaliste, première porte ouverte vers le mondialisme. Libre mais lié aux autres peuples par un même destin civilisationelle. Notre Europe c’est également l’Europe du socialisme, mais du socialisme organique. Seule formule qui nous propulsera vers l’Europe de la puissance.

Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu !

Commentaire(s) :

Commentaire sur “Èxit de la conferència de llançament de la campanya”

Lionel dit :

Bravo pour votre activité réussie et ce manifeste percutant et sans concessions. Bonne chance et longue vie aux belles terres catalanes!

Salvador dit :

Des de la Catalunya del sud, felicitacions per l’èxit de la vostra conferència. Nosaltres estem per la independència. Potser un dia tornarem a estar junts.
Visca Catalunya!!!

Laisser un commentaire