6 novembre
2010

Manifest 6 de novembre 2010

Manifest 6 de novembre 2010

 

En aquesta jornada forta en reivindicació. Social i identitària. Dos eixos complementaris. Ens hem decidit també a baixar al carrer. A reivindicar una altra Europa. La dels pobles. Dels pobles lliures de viure segons les seves identitats. Però solidari entre ells, ja que germans. Portant en ells la mateixa herència. La dels indoeuropeus.

Denunciem el tractat dels Pirineus. Atac contra tot dret elementari dels pobles que s’encarna en el principi següent : Viure lliure sobre la seva pròpia terra.

Separar en dos un poble pel caprici d’alguns sobirans i engendrar així un trencament identitari a l’efecte catastròfic avui dia. No és la nostra visió del món.

L’identitat ètnica és el ciment de tota societat. Destruir aquest ciment és engendrar la decadència d’un poble. Avui paguem les conseqüències d’una política d’atomització de les societats arrelades. El tractat dels  Pirineus, en el nostre cas, és una de les conseqüències entre tantes altres.

L’absència de punts de referència  és palpable i les úniques aspiracions en la vida dels nostres pobles són desgraciadament la dels principis de l’homo-economicus.

L’home desarrelat, l’occidental, no té més, com a sola referència i ciment de societat, que l’ordre econòmic dominant : El consum.

La seva única pertinença comunitària és la dels supermercats. Del sempiternal consumir més, del sempre més fútil i sense interès. Contràriament a una veritable comunitat que posa un punt d’honor a valorar els vertaders aspectes de la vida, que no són aquells de l’economia de mercat, sinó els interessos del poble i de la seva identitat.

Sí la nostra visió del món és ben comunitària i social. Es basa en el respecte de les identitats de cada poble.

La comunitat és el rebuig a l’individualisme. L’esperit de comunitat és posar en pràctica el principi de solidaritat. Solidaritat contra el capitalisme apàtrida. El capitalisme especulatiu només engendra la misèria social creant així la famosa lluita de classes.

Traducció : la divisió de la comunitat del poble.

La nostra visió del món ens prohibeix tot esperit  mercader perquè desitgem posar l’economia al servei de la comunitat. L’esperit mercader no fa part del nostre heretatge espiritual. El nostre esperit de comunitat és igualment la fidelitat, la de la sang, de l’esperit i de la tradició. Arma essencial per lluitar contra la piconadora mondialista.

Continuar ser-ho un mateix no és una vana paraula. L’Europa confederal fiadora de les nostres llibertats locals forma part del nostre projecte major.

Endavant doncs cap a l’EUROPA DELS POBLES SOLIDARIS!

Llorenç Perrié Albanell

*****

Manifeste 6 novembre  2010

En cette journée forte en revendication. Sociale et identitaire. Deux axes complémentaires. Nous avons décidé nous aussi de descendre dans la rue. De revendiquer une autre Europe. Celle des peuples. Des peuples libres de vivre selon leurs identités. Mais solidaires entre eux, car frères. Portant en eux le même héritage. Celui des indo-européens.

Nous dénonçons ce traité des Pyrénées. Attaque contre tout droit élémentaire des peuples qui s’incarne dans le principe suivant : Vivre libre sur sa propre terre.

Séparer en deux un peuple pour le caprice de quelques souverains et engendrer ainsi une cassure identitaire aux effets aujourd’hui catastrophiques. N’est pas notre vision du monde.

L’identité ethnique est le ciment de toute société. Détruire ce ciment c’est engendrer la décadence d’un peuple. Aujourd’hui nous payons les conséquences d’une politique d’atomisation des sociétés enracinées. Le traité des Pyrénées, pour notre cas, est une des conséquences parmi tant d’autres.

Les manques de repères sont palpables et les seules aspirations dans la vie de nos peuples sont malheureusement celles des principes de lhomo economicus.

L’homme déraciné, l’occidental,  n’a comme seul repère et ciment de société que l’ordre économique dominant : La consommation.

Sa seule appartenance communautaire est celle des supermarchés. Du toujours consommer plus, du toujours plus futile et sans intérêt. Contrairement à une vrai communauté qui elle met un point d’honneur à mettre en valeur les vrais aspects de la vie qui ne sont pas ceux de l’économie de marché, mais les intérêts du peuple et de son identité.

Oui notre vision du monde est bien communautaire et sociale. Elle se base sur le respect des identités de chaque peuple.

La communauté c’est le refus de l’individualisme. L’esprit de communauté c’est mettre en pratique le principe de solidarité. Solidarité contre le capitalisme apatride. Le capitalisme spéculatif ne fait qu’ engendrer la misère sociale créant ainsi la fameuse lutte des classes.

Traduction : la division de la communauté du peuple.

C’est parce que nous souhaitons mettre l’économie au service de la communauté que notre vision du monde nous interdit tout esprit marchand. L’esprit marchand ne fait pas partie de notre héritage spirituel. Notre esprit de communauté c’est également  la fidélité, celle du sang, de l’esprit et de la tradition. Arme essentielle pour lutter contre le rouleau compresseur mondialiste.

Le rester soi-même n’est pas un vain mot. L’Europe confédérale garante de nos libertés locales fait partie de notre projet majeur.

En avant donc vers l’EUROPE DES PEUPLES SOLIDARISTES !

Llorenç Perrié Albanell

Commentaire(s) :

Commentaire sur “Manifest 6 de novembre 2010”

Salvador dit :

Des de la Catalunya de sud, us felicito per aquest magnífic manifest que reflexa exactament el meu estat d’ànim i el de molta més gent d’aquí.
Endavant amb l’Europa dels pobles solidaris i amb la preservació de la identitat catalana.

Salvador

Laisser un commentaire