30 décembre
2010

Supressió de Diploma i formacions Catalans a la Universitat de Perpinyà

Supressió de Diploma i formacions Catalans a la Universitat de Perpinyà

Dc. 29 de desembre del 2010
Hem rebut un comunicat de la Federació d’entitats en defensa de la llengua i la cultura catalana, denunciant que la Universitat de Perpinyà suprimeix el Diploma d’Estudis Catalans i la preparació al CAPES de català.

En aquest comunicat la Federació denuncia que la Universitat de Perpinyà s’ha aprofitat d’una reforma per eliminar 2 formacions que no existeixen enlloc més: es tracta de la formació al CAPES de català i el DUEC, Diploma d’Universitat d’Estudis Catalans. De manera inexplicable, la sola universitat de l’estat francès que té una facultat de “llengua regional” i que té vocació a assegurar el màxim de formacions ja que és la sola situada en territori català, suprimeix un diploma històric creat els anys 1970 amb el suport del Consell General, quan encara no hi havia diplomes d’estat de català.

Aqueixa formació específica a Catalunya Nord s’adreçava als catalans que no havien pogut beneficiar d’una formació al curs de llur escolaritat (i són molts en aquest país!) i que volien aprofundir llur coneixença en llengua i civilització, sense necessàriament inscriure’s en llicència. És encara més sorprenent l’eliminació del DUEC, ja que aquest diploma aportava unes quantes inscripcions suplementàries a la Universitat, sense cap cost afegit (gràcies una mutualització dels cursos amb les classes existents).’

El comunicat també afirma que ‘la supressió de la preparació al CAPES de català que solament existia a Perpinyà. Aquí amb l’argument d’un nombre massa reduït d’inscrits (el Ministeri posa cada any 1 sol poste en concurs ! Com hi podria haver plètora de candidats ?!) la Universitat ha refusat d’obrir el nou Màster català Métier de l’Éducation et de la Formation, suprimint de la mateixa manera la preparació al concurs per ser professor de català al secundari. Equival a sancionar els estudiants que volen accedir al professorat de català i sobretot a renunciar a una de les missions de la universitat perpinyanesa que és d’assumir tot el que va lligat a la preparació dels ensenyants de català. Un veritable retorn enrere quan el català era una simple opció o que els futurs ensenyants havien de fer bricolatge per poder oferir un ensenyament de qualitat als joves’

*****

Suppression de diplôme et de formations de catalan à l’Université de Perpignan.

Le 29.12.2010. D’après un communiqué de la Fédération d’entité de la défense de la langue et de la culture catalane (Federació d’entitats en defensa de la llengua i la cultura catalana).

La Fédération dénonce dans son communiqué l’Université de Perpignan qui profite d’une reforme pour éliminer deux formations qui n’existent pas ailleurs : Le CAPES de Catalan et le DUEC, Diplôme d’Université d’Etudes Catalanes.

C’est d’une manière inexplicable que la seule université de l’état français qui dispose d’une faculté de « langue régionale » et qui a vocation d’assurer un maximum de formations, supprime un diplôme Historique créé dans les années soixante-dix avec le soutien du Conseil Général, quand il n’y avait pas encore de diplôme d’état de catalan.

Cette formation spécifique à la Catalogne Nord s’adresse aux catalans qui n’ont pu bénéficier d’une formation au cours de leurs scolarité ( Et ils sont nombreux dans ce pays !) et qui veulent approfondir leurs connaissances en langue et civilisation, sans nécessairement s’inscrire en licence. Encore plus surprenant la suppression du DUEC, alors que ce diplôme apporte des inscriptions supplémentaires à l’Université.

Le communiqué affirme aussi que la suppression de la préparation au CAPES de catalan, qui existe seulement à Perpignan, est dûe seulement au nombre réduit d’inscrit. L’Université a refusé d’ouvrir un nouveau Master de Catalan Métier de l’Education et de la formation. Supprime du même coup la préparation au concours secondaire de professeur de catalan. Ce qui équivaut a sanctionner les étudiants qui veulent accéder au professorat de catalan et surtout à renoncer à une des missions de l’Université perpignanaise qui consiste à assumer tout liens de préparation des enseignants de catalan. Un véritable retour en arrière, au temps ou le catalan n’était qu’une simple option, une époque ou les futurs enseignants pratiquaient un « bricolage » pour pouvoir offrir un enseignement de qualité aux jeunes.

Source : Vilaweb

Commentaire(s) :

Commentaire sur “Supressió de Diploma i formacions Catalans a la Universitat de Perpinyà”

Marie-Edith dit :

C’est inadmissible !

Marti dit :

Décidément le jacobinisme ne peut pas ce contenter seulement d’avoir réduit l’identité catalane au stade de folklore pour touristes parisiens… Non!Il faut qu’il éradique totalement l’identité catalane! Car pour lui tant qu’il restera un catalan avec un minimum de conscience identitaire! Ça restera un danger!

Laisser un commentaire